Algeciras Acoge

Posible objetivo patera

Autor: Arosa Apablaza (Chile) y Federico Duret (Argentina)

La associació Algeciras Acoge va sol·licitar el 20 d’agost de 2014 la iniciació d’ofici d’un procediment de habeas corpus respecto de 250 immigrants que es trobaven privats de llibertat a un poliesportiu de Tarifa per més de 8 dies sota la custòdia de la Guàrdia Civil sense assistència lletrada.

La petició va resultar arxivada i es va formular un recurs d’empara al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha dictat la sentència 154/2016 [274 KB] el dia 22 de setembre de 2016, desestimant l’empara. La sentència és preocupant.

La fiscalia va informar a favor de l’empara. El TC denega l’emparar per manca de legitimació activa de la ONG.

Tres magistrats (Asua, Valdés i Xiol) emeten vot particular a favor de l’empara que conclou la seva argumnetcaió amb el següent clam:

No podemos sino lamentar que la posición defendida por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia haya impedido al Tribunal, a nuestro juicio, cumplir en este caso con su labor constitucional de garante de la vigencia del derecho fundamental a la libertad personal y es nuestro deseo que la opinión de este voto particular pueda ser tenida en cuenta, si llegara el caso, para el restablecimiento de la jurisprudencia constitucional sobre legitimación procesal para la defensa de los derechos fundamentales.