Ciutat de la Justícia

Imatge virtual de la Ciutat de la Justícia de Barcelona obra de l'arquitecte David Chipperfield (imatge publicada a la seva web)

L'assistència jurídica gratuïta
La gratuïtat de la justícia és un dret reconegut a l’article 119 de la Constitució Espanyola, en relació als seu propis articles 24 i 25, i que ha estat parcialment desenvolupat mitjançant la Llei estatal 1/1996, de 10 de gener, sobre l’assistència jurídica gratuïta, que en el seu article 6 defineix el seu àmbit material de prestacions, de les que es relacionen les que actualment presta l’advocat adscrit al torn d’ofici:
1. Assessorament i orientació gratuïts previs a qui pretengui reclamar tutela judicial del seus drets, per interposar recursos o quan tinguin per objecte evitar el conflicte processal.
2. Assistència al detingut o pres que no l’hagués designat, per a qualsevol diligència policial o o en la seva primera compareixença davant un òrgan jurisdiccional.
3. Defensa i representació gratuïtes en el procediment judicial, quan la intervenció d’aquests professionals sigui legalment preceptiva o, quan no essent-ho, sigui expressament requerida pel Jutjat o Tribunal mitjançant resolució motivada per a garantir la igualtat de les parts en el procés.


La Llei de 1996 ha estat modificada per darrera vegada per la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, a través de la seva Disposició Final Tercera, que va entrar en vigor el 7 d'octubre de 2015.

I Congrés del Torn d'Ofici ICAB 2013

Els passats dies 24 i 25 d'octubre de 2013 es va celebrar a Barcelona, organitzat pel Col·legi d'Advocats de Barcelona, el Primer Congrés del Torn d'Ofici.

El congrés es va articular sobre el debat de les ponències presentades pel comitè científic:Primera ponència. TORN D’OFICI I JUSTÍCIA GRATUÏTA: LA SEVA DIFERENCIACIÓ. LA INTERVENCIÓ PRECEPTIVA D’ADVOCAT SENSE JUSTÍCIA GRATUÏTA I PROBLEMÀTICA QUE SE’N DERIVA. SOLUCIONS

Segona ponència. ASSISTÈNCIA AL DETINGUT: DRET DE DEFENSA I ART. 520 L.E.CRIM. INCIDÈNCIA EN LA DESIGNACIÓ D’ADVOCAT

Tercera ponència. ABAST DEL DRET A JUSTÍCIA GRATUÍTA: BENEFICIARIS I PRESTACIONS. CARÈNCIES ACTUALS

Quarta ponència. FINANÇAMENT DEL SISTEMA DE JUSTÍCIA GRATUÏTA. SOSTENIBILITAT vs. GARANTIES.

Cinquena ponència. QUALITAT DEL SERVEI DE DEFENSA D’OFICI

Es van presentar diverses comunicacions sobre les ponències i, finalment, es van publicar les conclusions que van recollir algunes de les reflexions i aportacions que s’hi van fer, entre d’elles algunes de les recollides a la comunicació de la Comissió de Defensa a la cinquena ponència:

2. REIVINDICAR que els advocats del Torn d’Ofici disposin d’un programa de formació continuada obligatòria a càrrec de les Administracions Públiques, que haurà de tenir en compte l’existència de qüestions transversals a les diferents especialitats, com ara l’estrangeria.

5. CONSIDERAR la conveniència de l’establiment de controls de qualitat del sistema de justícia gratuïta i torn d’ofici, donada la consideració social del servei públic que es presta a la societat.


El resum de totes les conclusions el podeu consultar aquí.