La Sala Segona del Tribunal Constitucional ha dictat el dia 30 de gener de 2017 una molt interessant sentència: Estima l’empara sol·licitada per la denegació d’un procediment d’Habeas Corpus plantejat per la il·legalitat d’una detenció per no facilitar accés al detingut ni al seu advocat dels elements de l’atestat de justificaven la detenció.

La Sala és la que presideix la magistrada Adela Asúa, una de les signants del vot particular a que fèiem referència en una altra sentència en aquest cas desestimant l’empara per una denegació de l’Habeas Corpus.

Cal destacar les següents aspectes:

1) El fiscal interessava la inadmissió, però si s’admetia, interessava l’estimació de l’emparar per vulneració dels Drets fonamentals de l’artcle 17.1 i 17.3 CE (pàg. 13).
2) El TC reconeix l’aplicació vertical directa de la directiva no implementada en dret nacional en el temps hàbil (pàg 26).
El TC reconeix que l’accés a l’expedient que estableix l’article 7.1 de la Directiva 2013/48/UE suposa el lliurament dels materials de l’atestat, no essent suficient que la policia faciliti simplement les dades que ella consideri que són els essencials (pàg. 30), adoptant una postura contrària a la que el TS i el CGPJ varen es a la reunió de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial de 25 de juliol de 2015.
3) Que aquest lliurament de l’expedient s’ha de fer abans de l’entrevista reservada prèvia amb la persona detinguda (pàg. 31).
4) Que la infracció d’aquest dret a la informació durant la detenció es denunciable per la via de l’Habeas Corpus.

Per consultar el text de la sentència, feu click aquí [14.460 KB]