Vostè està aquí: dret civil català
Tornar a: notícies jurídiques interessants
Continuar: prescripció i caducitat propietat horitzontal actio comuni dividundo
General: enllaços contacte urbanisme dret mercantil dret penal dret civil

Cercar:

dret civil català

Dret Civil Català

En aquesta secció difonem algunes novetats rellevants que el treball legislatiu del dret civil de Catalunya està incorporant a la normativa aplicable a Catalunya en virtut de les competències que el Parlament de Catalunya té atribuïdes per la Constitució Espanyola de 1978 i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006.

ARTICLE 110. COMPETÈNCIES EXCLUSIVES

1. Corresponen a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Correspon únicament a la Generalitat l’exercici d’aquestes potestats i funcions, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.

2. El dret català, en matèria de les competències exclusives de la Generalitat, és el dret aplicable en el seu territori amb preferència sobre qualsevol altre.

ARTICLE 129. DRET CIVIL

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. Aquesta competència inclou la determinació del sistema de fonts del dret civil de Catalunya.

imatge: Parlament de Catalunya -

matèries de regulació diferencial