urbanisme

La racionalitat

En col·laboració i formant equip amb arquitectes, es desenvolupen instruments de planejament derivat i es resolen qüestions amb les administracions actuants.

Planejament
* Intervenció en Juntes de Compensació
* Redacció de projectes de reparcel·lació
* Redacció de propostes de modificació puntual de plans generals
* Redacció de propostes de modificació de normes subsidiàries

Execució
* Convenis urbanístics
* Intervenció en processos expropiatoris
* Contractes de permuta i construcció


All˛ del bri d'esperança Foto: Dominique Knobben

Consulta on line (exclusiu clients)

Nom i cognoms
 
Codi de client (si el coneixeu)
 
Correu electr˛nic
 
Consulta on line s/ dret urbanístic
 

(Copyleft) 2014

Imprimir aquest full